Ngày 26/01/2015 15:30:20
KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 4 THÁNG ĐẦU NĂM
Ngày 12/05/2014, huyện Vũng Liêm họp thường kỳ, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2014
 

Ngày 12/05/2014, huyện Vũng Liêm họp thường kỳ, đánh giá tình hình thực hiện nhiệmvụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2014. Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp đạt khả quan, trong đó sản xuất cây lúa 2 vụ Đông xuân và Hè thu trên 27.400 ha, sản xuất 877 ha màu so kế hoạch đạt 29%, cải tạo vườn kém hiệu quả 23,7ha, lập vườn mới 3,7ha, nâng tổng diện tích vườn cây ăn trái toàn huyện 9.421,97ha. Các địa phương trong huyện tiếp tục phát động nhân dân đăng ký trồng ca cao, đến nay có 50 hộ đăng ký, diện tích 8,18ha, số lượng 3.270cây, đàn gia súc, gia cầm có chiều hướng gia tăng, diện tích nuôi thủy sản 1.877 ha, đạt trên 89,4% so kế hoạch, công tác tiêm phòng dịch bệnh trên đàn vật nuôi cũng được ngành chuyên môn triển khai thực hiện trên diện rộng.

Nhìn chung, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện gặp khó khăn là về giá cả nông sản không ổn định, nhất là giá lúa, dịch bệnh trên cây nhãn, sâu đục trái bưởi tuy được khống chế nhưng chưa triệt để làm giảm năng xuất và thu nhập của nông dân.

Về sản xuất CN-TTCN giá trị đạt trên 127,8 tỉ đồng, đạt 37% so kế hoạch, so cùng kỳ tăng 12,3%. Tổng mức bán lẻhàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt trên 1.296,6 tỉ đồng đạt 31,8% kế hoạch, so cùng kỳ tăng 13,7%; thu thuế, phí và lệ phí 15,4 tỉ đồng, đạt 30% so kế hoạch. Huyện quan tâm thực hiện các chính sách hỗ trợ về đời sống cho đối tượng hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn và gia đình chính sách. An ninh, chính trị tiếp tục được giữ vững.

Kế hoạch tháng 5 và những tháng tiếp theo, huyện tập trung chỉ đạo chăm sóc lúa Hè thu, vận động hộ dân chú trọng phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, đàn vật nuôi, phòng chống lục bão, vận động hộ dân và tranh thủ các nguồn hỗ trợ của tuyến trên và nguồn lực tại địa phương nâng chất lượng các tiêu chí nông thôn mới tập trung cho các xã điểm,tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự  nhất là trong dịp lễ lớn./.

 

                                               Đào Nhiễn

Các tin khác