Ngày 26/01/2015 15:29:35
SƠ KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN CÁNH ĐỒNG MẪU SẢN XUẤT LÚA
Ngày 13/4/2014, huyện Vũng Liêm tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện mô hình cánh đồng mẫu sản xuất lúa 2011-2014

Các tin khác