Ngày 26/01/2015 15:27:16
KHẢO SÁT KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRỒNG CÂY CA CAO VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ỦY THÁC XÃ TÂN AN LUÔNG
Vừa qua, Ban kinh tế xã hội Hội đồng nhân dân huyện Vũng Liêm khảo sát kết quả thực hiện đề án trồng cây ca cao và tình hình sử dụng nguồn vốn ủy thác 08 xã – thị trấn và 2 ngành huyện gồm Nông nghiệp và Ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn huyện.

Các tin khác