Ngày 03/02/2015 08:16:19
Những kết quả bước đầu qua một năm thực hiện về công tác gia đình
Gia đình là tế bào xã hội, gia đình có tốt thì xã hội mới tốt, gia đình vững chắc giúp cho xã hội phát triển bền vững


Gia đình là tế bào xã hội, gia đình có tốt thì xã hội mới tốt, gia đình vững chắc giúp cho xã hội phát triển bền vững. Chính vì thế, trong những năm qua, công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở.

Từ đó, công tác gia đình có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều nội dung về công tác tuyên truyền, giáo dục và phòng chống bạo lực gia đình được triển khai có nhiệu quả, thúc đẩy thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc và xây dựng đời sống văn hóa phong phú, lành mạnh ở huyện nhà. Bằng các phương tiện thông tin đại chúng, huyện tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình, nêu gương người tốt việc tốt, những điển hình tiên tiến về đạo đức, lối sống của gia đình, những nguy cơ xâm nhập vào gia đình của các tệ nạn xã hội. Đồng thời tổ chức các hoạt động hội thảo, mạn đàm về vị trí, vai trò của gia đình trong đời sống hiện đại nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6...

Tính đến năm 2014, toàn huyện thành lập được 23 câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình, địa chỉ tin cậy với trên 171thành viên tham gia sinh hoạt. Phần lớn các câu lạc bộ đã xây dựng được Quy chế, kế hoạch hoạt động, tổ chức sinh hoạt định kỳ 3 tháng 1 lần; hàng năn có sơ tổng kết. Thông qua hoạt động của các mô hình địa chỉ tin cậy, câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình đã tích cực góp phần làm giảm các tệ nạn xã hội như cờ bạc, rượu chè, hạn chế xảy ra nhiều vụ bạo lực gia đình. Huyện chọn một số mô hình hoạt động hiệu quả như: Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững ấp Trung Hưng, ấp Rạch Ngay (xã Trung Hiệp), câu lạc bộ câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình ấp An Thành Đông (xã Trung Hiếu), Câu lạc bộ câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình xã Trung Chánh...

Từ những kết quả hoạt động trên, năm qua, toàn huyện xảy ra 59 vụ bạo lực gia đình, trong đó có 15 vụ bạo lực về tinh thần, 38 vụ bạo lực về thân thể, 6 vụ về kinh tế), giảm 93 vụ so với năm 2013.

Bên cạnh những kết quả đạt được công tác gia đình vẫn còn có những hạn chế nhất định.

Đó là sự tập trung lãnh, chỉ đạo về công tác gia đình ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, luật bình đẳng giới, luật hôn nhân và gia đình… đôi lúc chưa được tiến hành sâu rộng và thường xuyên.

Nhận thức của một số cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình còn chưa thật đầy đủ. Đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình ở huyện và xã chủ yếu là kiêm nhiệm, chưa được thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn, công tác tham mưu triển khai thực hiện còn hạn chế.

Nội dung và hình thức tuyên truyền chưa phong phú, hấp dẫn. Chất lượng và hiệu quả hoạt động của các mô hình địa chỉ tin cậy, các CLB phòng, chống bạo lực gia đình tại cộng đồng chưa cao.

Kinh phí giành cho công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình còn hạn chế.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã được, khắc phục những tồn tại, hạn chế vừa qua, trong thời gian tới cần thực hiện một số giải pháp sau:

Các ngành thành viên BCĐ huyện cần tăng cường công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và nhiệm vụ được phân công. Tổ chức tập huấn cho BCĐ công tác gia đình của huyện, các xã và các CLB phòng, chống bạo lực gia đình.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật phòng chống BLGĐ và các văn bản pháp luật có liên quan, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương, của BCĐ tỉnh về công tác gia đình và phòng, chống BLGĐ thông qua phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền trực quan, lưu động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền gương người tốt việc tốt về gia đình và thực hiện công tác gia đình, về trách nhiệm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc sâu rộng đến các hội viên, đoàn viên và ngoài nhân dân.

Hàng năm BCĐ huyện, đưa công tác gia đình vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện; tăng cường hoạt động, nâng cao trách nhiệm của BCĐ công tác gia đình của huyện, và các các xã, thị trấn; phát huy vai trò và hiệu quả hoạt động của các thành viên.

Bố trí cán bộ và đầu tư kinh phí đảm bảo cho công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình ở các xã – thị trấn; tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình ở cơ sở. Kịp thời hỗ trợ kinh phí, tài liệu cho các mô hình địa chỉ tin cậy và CLB PCBLGĐ nhằm phát huy hiệu quả hoạt động trong cộng đồng dân cư. Xử lý nghiêm các vụ bạo lực gia đình trên địa bàn nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng vi phạm.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình; tổ chức tốt công tác sơ kết, tổng kết về công tác gia đình.

Thực hiện tốt những giải pháp trên, chúng tôi tin rằng thời gian tới công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện Vũng Liêm sẽ có nhiều khởi sắc, ngày càng có nhiều gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, góp phần xây dựng mội trường văn hóa lành mạnh và phát triển kinh tế - xã hội ở huyện nhà./.

Hồng Diễm

Các tin khác