Ngày 03/02/2015 09:56:44
10 NĂM MÙI VẼ VANG TRONG LỊCH SỬ
Năm Quý Mùi (983): Lê Hoàn thống lĩnh đại quân tổng phản công giặc Chiêm Thành và chiến thắng rực rỡ, chiếm trọn kinh đô của chúng (Đồng Dương - Quảng Nam ngày nay).

Năm Quý Mùi (983): Lê Hoàn thống lĩnh đại quân tổng phản công giặc Chiêm Thành và chiến thắng rực rỡ, chiếm trọn kinh đô của chúng (Đồng Dương - Quảng Nam ngày nay). Trong năm này, nhà Tiền Lê cũng đã đào xong con sông nối liền Đồng Cổ (Hà Nội) với Ba Hòa (Thanh Hóa) khiến giao thông đường thủy mọi mặt đều thuận tiện.

Năm Đinh Mùi (1247): Nhà Trần chấn chỉnh nền giáo dục, định ra các hình thức thi cử, đào tạo mới. Tổ chức thi Thái học sinh (Tiến sỹ); lần đầu tiên đặt ra Tam khôi (Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa); dùng người thi đỗ để bổ nhiệm quan tước đồng thời mở rộng đối tượng dự thi để tìm hiền tài đảm đương việc nước.

Năm Đinh Mùi (1427): Trận Chi Lăng – Xương Giang, trận đánh quyết định của nghĩa quân Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo đã giết tướng giặc Liễu Thăng ở Chi Lăng, vây thành Đông Quan (Thăng Long) buộc Vương Thông phải xin hàng và rút quân về nước. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đã thành công, giành lại độc lập hoàn toàn cho đất nước.

Năm Kỷ Mùi (1919): Người lính thủy Việt Nam là Tôn Đức Thắng tham gia cuộc binh biến ngay trên chiến hạm Pháp đi tấn công nước Nga ở biển Đen, để ủng hộ chính quyền Xô Viết mới thành lập. Ngày 18 tháng 6, Bản yêu sách 8 điểm đòi quyền tự do, dân chủ, bình đẳng, tự quyết của nhân dân Việt Nam đã được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc gửi tới Hội nghị Hòa bình quốc tế Versaille (Pháp).

Năm Tân Mùi (1931): Bùng nổ phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, nhân dân miền Trung vùng dậy đấu tranh quyết liệt với giới thống trị của thực dân Pháp. Đảng Cộng sản Việt Nam đã được quần chúng tin yêu và chấp nhận sự lãnh đạo. Hội nghị Trung ương Đảng họp cuối tháng 3 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Phú để rút ra bài học bổ ích cho sự phát triển của Đảng và cách mạng thời gian tới.

Năm Quý Mùi (1943): Hội nghị Trung ương Đảng thông qua bản “Đề cương Văn hóa Việt Nam” do đồng chí Trường Chinh khởi thảo, vạch ra đường lối xây dựng nền văn hóa mới với phương châm cơ bản là dân tộc, khoa học, đại chúng; Dẫn đến thành lập Hội Văn hóa Cứu quốc, tập hợp đông đảo văn nghệ sỹ trí thức tham gia vào hoạt động cách mạng.

Năm Đinh Mùi (1967): Đầu xuân, chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư trả lời Tổng thống Mỹ Johnson. Bác lên án cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ và khẳng định ý chí quyết chiến quyết thắng của nhân dân Việt Nam. Quân dân ta ở hai miền đã lập những chiến công vang dội về quân sự lẫn chính trị.

Năm Kỷ Mùi (1979): Quân dân ta đã chiến thắng quân xâm lược trên toàn tuyến phía Bắc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia, khẳng định lời tuyên bố của Nguyễn Huệ: “Đánh cho chúng phiến giáp bất hoàn. Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”. Cuối tháng 9, Trung ương Đảng ra nghị quyết về cải cách giáo dục, mở đầu cho công cuộc cải cách giáo dục – đào tạo lâu dài và mạnh mẽ.

Năm Tân Mùi (1991): Ngày 28 tháng 4, Đại hội VII của Đảng thông qua cương lĩnh “Xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” nhằm giữ vững ổn định chính trị, xã hội, phát triển nhanh khoa học - kỹ thuật, công nghệ đồng thời chuyển mạnh sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa; thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Năm Ất Mùi (2015): Cả nước phát huy sức mạnh nội lực, phấn đấu để gặt hái những thành tựu to lớn về mọi mặt, khẳng định bản lĩnh ngoan cường, tài trí của một dân tộc đã trải qua nhiều năm Mùi vẻ vang trong lịch sử. Trong năm 2015, nước ta có nhiều lễ, kỷ niệm: 40 năm giải phóng miền Nam - thống nhất đất nước, 70 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và các ngày lễ, kỷ niệm khác./.

 

NGUYỄN THỊ DIỆU NGA

Các tin khác