Ngày 03/02/2015 10:07:01
Đảng bộ cơ quan Chính quyền Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW
Sau khi tiếp thu, quán triệt Nghị quyết số 12 Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Sau khi tiếp thu, quán triệt Nghị quyết số 12 Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đảng bộ cơ quan Chính quyền, xác đinh mục điích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị quyết đối với công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới. Để tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết cần phải gắn kết với thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Vì đây không chỉ là yêu cầu cần thiết và cấp bách mà còn là giải pháp quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng và giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống đội ngũ cán bộ Đảng viên trong toàn Đảng bộ. Hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI gắn kết với Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị, công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Cơ quan Chính quyền bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực, đã cơ bản khắc phục được tư tưởng khoán trắng công tác xây dựng Đảng cho các Ban xây dựng Đảng, nhiệm vụ chủ yếu trọng tâm của khối Chính quyền chỉ là tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng và an ninh như trước đây.

Biện pháp gắn kết chặt chẽ trong thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI và Chỉ thị số 03-CT/TW được thể hiện sâu sắc trong thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo của từng chi bộ và Ban Chấp hành Đảng bộ, chặt chẽ, nghiêm túc từ việc triển khai quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ CHí Minh. Xác định chủ trương và biện pháp chỉ đạo sát với đặc điểm nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Hàng tháng, trong sinh hoạt thường kỳ của Ban Chấp hành Đảng bộ và trong sinh hoạt chi bộ, đều có kiểm điểm, đánh giá kết quả lãnh đạo và thảo luận tìm ra biện pháp khắc phục những mặt còn hạn chế, yếu kém. Qua đó nâng cao nhận thức trách nhiệm của tổ chức và cá nhân, nhằm bồi dưỡng đạo đức, lối sống, ngăn chặn kịp thời những dấu hiệu giảm sút về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt ở từng cơ quan, đơn vị.

Trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn kết với Chỉ thị 03-CT/TW, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ đã cụ thể hóa vào nội dung, kế hoạch, phát động thi đua hàng năm, hướng trọng tâm vào nêu cao tinh thần, trách nhiệm; chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm; đổi mới phương thức, tác phong trong hành xử công việc, sâu sát quần chúng và cơ sở. Nhất là sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân lãnh đạo, từng cơ quan, đơn vị, đều xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, giữ gìn phẩm chất đạo đức Cách mạng và tư cách của người đảng viên. Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ đảng viên, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của chi bộ, hàng năm Đảng ủy lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ này, đồng thời với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để bình xét thi đua khen thưởng. Qua đó, xác định những vấn đề bức xúc, nổi cộm, yếu kém để tập trung chỉ đạo khắc phục, giải quyết dứt điểm từng vụ việc, góp phần làm chuyển biến tình hình từng mặt, từng nội dung ở từng cơ quan, đơn vị.

Những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống được khắc phục kịp thời. Công tác cán bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ công tác trong khối Chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực. Nguyên tắc tổ chức, quy định, quy chế làm việc ở từng cơ quan, đơn vị đã đi vào nề nếp, chế độ sinh hoạt Đảng được duy trì, thực hiện nghiêm túc đúng nội dung và tính chất.

Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI gắn kết chỉ thị số 03-CT/TW của Đảng bộ cơ quan chính quyền hơn 2 năm qua đã tạo sự chuyển biến tích cực về trách nhiệm nêu gương của từng cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo ở từng cơ quan, đơn vị, các chi bộ trực thuộc đã chú trọng lãnh đạo làm tốt công tác chính trị, tư tưởng. Đồng thời nắm bắt, đánh giá tình hình, định hướng, giải quyết tốt tình hình tư tưởng và kịp thời khắc phục những biểu hiện thiếu đồng thuận, mất đoàn kết hoặc đoàn kết chưa cao; thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ, tạo sự gần gũi mật thiết, gắn bó giữa người đứng đầu với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Chi ủy chi bộ được triển khai thực hiện nghiêm túc đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm thực hiện đúng kế hoạch đề ra. Ngoài ra, còn tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên đề và đột xuất khi có dư luận. Kết quả thực hiện công tác kiểm tra, có 2 đơn vị với 2 cá nhân có sai phạm. Các tổ chức và cá nhân được kiểm tra không phát hiện sai phạm, đều được góp ý sửa chữa khuyết điểm, yếu kém, từng nội dung, từng mặt. Qua đó phát hiện và nhân rộng những tấm gương điển hình tiên tiến, những chuẩn mực đạo đức, những cách làm hay, mô hình có hiệu quả để nhân rộng ra toàn Đảng bộ. Kết quả hơn 2 năm thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW các chi bộ trực thuộc Đảng bộ đã tôn vinh 89 lượt cá nhân, Đảng ủy xét tôn vinh khen thưởng cho 9 lượt tập thể và 78 lượt cá nhân, đề nghị Huyện ủy khen thưởng cho 3 tập thể 10 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó góp phần thúc đẩy tạo sức lan tỏa sâu, rộng phong trào trong toàn Đảng bộ. Có thể khẳng định việc thực hiện Nghị quyết trung ương 4 gắn kết với chỉ thị số 03-CT/TW là biện pháp tích cực chống thoái hóa, biến chất, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa, khắc phục được những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng ở từng cơ quan, đơn vị, nâng cao được năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng, góp phần xây dựng đội ngủ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị thật sự là những tấm gương tiêu biểu về đạo đức, lối sống, luôn nêu cao tính tiền phong, gương mẫu trong mọi tình huống để lôi cuốn quần chúng học tập noi theo. Ngăn chặn, khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng. đạo đức, lối sống trong đội ngủ cán bộ, đảng viên, làm trong sạch tổ chức Đảng. Bên cạnh những kết quả đạt được, thời gian qua vẫn còn một số hạn chế nhất định, đó là việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác có lúc, có chi bộ chưa đi vào chiều sâu, nhân rộng các điển hình tiên tiến còn chậm; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức ở 1 số ngành chưa triệt để, cá biệt vẫn còn đảng viên vi phạm phải xử lý.

Để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục kịp thời những mặt còn hạn chế, yếu kém, thời gian tới Đảng bộ cơ quan chính quyền tiếp tục xác định nhiệm vụ xây dựng Đảng là khâu then chốt, quyết định thắng lợi mọi nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là xây dựng lập trường tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực quản lý của từng cán bộ, công chức. Nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và từng cán bộ đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới. Để thực hiện được vấn đề nêu trên, từng chi bộ trực thuộc Đảng bộ phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, gắn kết với chỉ thị số 03-CT/TW. Bằng những giải pháp cụ thể, thiết thực.Thường xuyên tăng cường vai trò lãnh đạo của chi ủy chi bộ, phải xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong lãnh đạo, chỉ đạo, có biện pháp phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời phát huy tốt với vai trò của người đứng đầu, đề cao trách nhiệm của từng cấp ủy viên; tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát và sơ tổng kết đúng định kỳ; gắn việc thực hiện chỉ thị 03 và Nghị quyết Trung ương 4 vào tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên và cán bộ công chức, viên chức hàng năm.

Nếu thực hiện tốt những vấn đề nêu trên, tin tưởng rằng Đảng bộ cơ quan chính quyền thời gian tới sẽ là một trong các tổ chức cơ sở Đảng tiêu biểu, mẫu mực góp phần xứng đáng vào thành tích chung của Đảng bộ huyện Vũng Liêm trước thềm đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020./.

Hà Văn Nhanh

Các tin khác