Ngày 03/02/2015 10:11:03
VŨNG LIÊM ĐƯA VIỆC “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH” THÀNH NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN, ĐOÀN THỂ
Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của bộ Chính trị về việc đẩy mạnh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, mục tiêu và tầm quan trọng của việc học tập làm theo Bác

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của bộ Chính trị về việc đẩy mạnh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, mục tiêu và tầm quan trọng của việc học tập làm theo Bác, cho rằng đây là việc làm cần thiết, cấp bách, là một trong những giải pháp hữu hiệu góp phần phần khắc phục tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và xã hội.

Để việc học tập làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên, của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể. Bộ phận giúp việc của Ban Thường vụ về việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW xây dựng hướng dẫn tuyên truyền, vận động làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh phát hành đến tận cán bộ, đảng viên, chi tổ hội các đoàn thể và tổ nhân dân tự quản, từ đó mỗi cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và người dân đã đăng ký những việc cụ thể “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với từng đơn vị và cá nhân. Qua đó ý thức tự giác rèn luyện về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên được nâng lên, biểu hiện qua hành động tự giác hàng ngày, trong mối quan hệ với gia đình, công việc, tập thể và cộng đồng. Nhiều cán bộ, đảng viên có sự chuyển biến tích cực trong việc giữ gìn, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác, tiết kiệm trong quản lý, sử dụng tài sản công. Các cơ quan thường xuyên tiếp xúc với dân đã có một bước điều chỉnh tác phong, phong cách làm việc, giảm phiền hà, tạo mối quan hệ với dân được tốt hơn, gương mẫu thực hiện các chủ trương ở địa phương điển hình như: Đền bù, tái định cư, giải phóng bàn giao mặt bằng thi công cho các dự án đầu tư thực hiện đúng kế hoạch; chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện với sự đồng thuận cao, an ninh trật tự xã hội được đảm bảo ổn định. Niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền ngày càng được củng cố và nâng cao.

Công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh chỉ đạo của các Chi, Đảng bộ cơ sở cũng được quan tâm hàng năm Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Huyện ủy đã kiểm tra 2 đợt 6 tháng và cuối năm ở 40 Chi, Đảng bộ cơ sở. Qua kiểm tra kịp thời phát huy những mặt làm được đồng thời phát hiện những hạn chế, vướng mắt hướng dẫn cho cơ sở tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 03 trong thời gian tới.

Công tác biểu dương nhân rộng điển hình tiên tiến được các cấp ủy cơ sở quan tâm sơ, tổng kết phổ biến nhân rộng, những điển hình tốt, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả. Trong 4 năm qua có 645 tập thể và 6.450 cá nhân có mô hình tiêu biểu được biểu dương khen thưởng. Nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của Bác 19/5 hàng năm tổ chức họp mặt cấp huyện biểu dương, khen thưởng cho 105 tập thể và 275 cá nhân tiêu biểu được bình chọn từ các Chi, Đảng bộ cơ sở. Đây là những bông hoa đẹp nhất, trong vườn hoa điển hình tiên tiến làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Năm 2015 toàn Đảng bộ tiếp tục tập trung học tập, tuyên truyền chuyên đề “Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh ”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh .

Các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thường xuyên nhắt nhở cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong tổ chức thực hiện thường xuyên kiểm tra uốn nắn các ngành, địa phương nhất là nội dung đăng ký làm theo phải thiết thực cụ thể, xác với điều kiện thực tế của tập thể và cá nhân .

Tăng cường tuyên truyền vận động chiều rộng lẫn chiều sâu. Xem việc học tập làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên quan trọng trong mọi hoạt động của các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời nhân rộng những điển hình tiến tiến học tập và làm theo Bác trở thành phong trào hành động sôi nỗi ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương góp phần đẩy lùi sự suy thoái đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, xây dựng Đảng thật sự trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh, cũng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước./.

Nguyễn Văn Quang - Ban Tuyên giáo HU

Các tin khác