Ngày 27/07/2018 13:52:43
Vũng Liêm tổ chức thành công đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ XI nhiệm kỳ 2018 – 2023.
Ngày 5 và 6/7/2018, Đại hội Hội Nông dân huyện Vũng Liêm lần thứ XI được long trọng tổ chức với sự tham gia của 125 đại biểu đại diện cho 20.119 hội viên Hội nông dân trên địa bàn huyện

Ngày 5 và 6/7/2018, Đại hội Hội Nông dân huyện Vũng Liêm lần thứ XI được long trọng tổ chức với sự tham gia của 125 đại biểu đại diện cho 20.119 hội viên Hội nông dân trên địa bàn huyện.


Nhiệm kỳ qua, mặc dù thời tiết, thiên tai không thuận lợi, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp gây hậu quả nặng nề ở nhiều nơi, nhưng các cấp Hội nông dân trong huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức, chỉ đạo các phong trào thi đua, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nông dân, động viên, cổ vũ đông đảo nông dân phát huy truyền thống yêu nước, ý thức tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, mang lại hiệu quả thiết thực như: phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trong từng hội viên và nông dân được các cấp hội quan tâm thực hiện. Bằng sự cần cù lao động, chí thú làm ăn, những năm qua có trên 840 hộ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, nhiều hộ vươn lên khá, giàu. Xây dựng nhiều mô hình sản xuất hiệu quả kinh tế cao phát triển rộng khắp. Qua đó, có trên 13.800 hộ nông dân sản xuất giỏi các cấp, trong đó có trên 900 hộ giỏi toàn quốc. Đời sống vật chất và tinh thần của hội viên và nông dân ngày càng được cải thiện, góp phần quan trọng vào tiến trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

Các cấp hội đã tuyên truyền, vận động các tầng lớp nông dân hưởng ứng phong trào “chung sức xây dựng nông thôn mới”, vận động hội viên hiến trên 187.400 m2 đất, xây dựng được trên 108 công trình giao thông, thủy lợi trong huyện, với tổng giá trị quy tiền trên 25 tỷ đồng, góp phần giải quyết tốt việc đi lại, vận chuyển và giao lưu hàng hoá trong nhân dân và thực hiện các tiêu chí nông thôn mới.

Ghi nhận những đóng góp đó, Trung ương, tỉnh, huyện đã tặng 363 bằng khen, giấy khen và 70 kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giai cấp nông dân” cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào và hoạt động hội.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Lê Anh Nghĩa – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện có sự biểu dương những kết quả các cấp hội đạt được, nhân đại hội, đồng chí cũng có một số nhiệm vụ lưu ý cần thực hiện tốt cụ thể như sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Vũng Liêm chung sức xây dựng nông thôn mới”. Các ngành, các xã và mỗi đảng viên, cán bộ phải coi việc xây dựng nông thôn mới vừa là mục tiêu, yêu cầu của phát triển bền vững, vừa là nhiệm vụ cấp bách, là chủ trương có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Ðảng. Tập trung thực hiện có hiệu quả đề án cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, trong đó chủ yếu cho cây lúa, cây ăn trái và chăn nuôi, chú ý hình thành hợp tác xã sản xuất cây ăn trái có giá trị kinh tế cao ở các xã có điều kiện. Thực hiện thành công chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, hình thành các vùng kinh tế sản xuất hàng hóa tập trung, cung cấp các loại nông sản có chất lượng, có năng lực cạnh tranh và xuất khẩu.

            Hai là, coi công tác giáo dục đào tạo, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực trên địa bàn nông thôn là mục tiêu cơ bản để Hội thu hút, tập hợp nông dân và xây dựng hội vững mạnh. Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, trọng tâm là xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình nông dân văn hóa, ấp - khóm văn hóa, đặc biệt là phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Ba là, các phong trào nông dân phải gắn chặt với xây dựng Hội Nông dân các cấp vững mạnh về mọi mặt. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội trong đó chú trọng nâng cao trình độ cán bộ hội các cấp và đổi mới phương pháp hoạt động hội để có đủ năng lực tham mưu cho cấp ủy các cấp. Phối hợp chặt chẽ với các ngành, các đoàn thể thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Hội theo hướng tiếp tục làm tốt vai trò vận động giáo dục, nâng cao chất lượng, trình độ ứng dụng khoa học kỹ thuật cho nông dân, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, có tinh thần đoàn kết cộng đồng, đoàn kết dân tộc.

Các cấp ủy đảng, chính quyền cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý thường xuyên định hướng, chỉ đạo các hoạt động của Hội, tạo điều kiện thuận lợi để các cấp Hội nông dân phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong các phong trào nông dân.

Đại hội cũng đã bầu ra 29 Ủy viên Ban Chấp hành và 27 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của giai cấp nông dân huyện nhà tham dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

 

HỒNG LÊ

 

 

Các tin khác