Ngày 26/09/2018 15:08:32
Triển khai văn bản Luật mới năm 2018
Ngày 07/9/2018, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Vũng Liêm tổ chức hội nghị triển khai văn bản luật mới 2018

Ngày 07/9/2018, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Vũng Liêm tổ chức hội nghị triển khai văn bản luật mới 2018 cho các đồng chí là trưởng phó ngành, chủ tịch, phó chủ tịch và cán bộ tư pháp cấp xã – thị trấn trên địa bàn huyện.

Các văn bản luật mới được triển khai trong lần này gồm Luật thủy sản; Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 sửa đổi bổ sung năm 2017; Luật quy hoạch; Luật quản lý nợ công; Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (hiện hành) sửa đổi bổ sung năm 2017 và Luật lâm nghiệp. Các văn bản luật được Quốc hội khóa 14 khóa 4 thông qua.

Đây là những văn bản pháp luật mới có ý nghĩa, vai trò hết sức quan trọng đối với việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, phục vụ hội nhập quốc tế, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, thông qua hội nghị giúp cho lãnh đạo các cấp, các ngành nắm bắt kịp thời nội dung, ý nghĩ, tầm quan trọng của các Luật mới ban hành. Qua đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong công tác giáo dục phổ biến pháp luật và phục vụ tốt cho công tác…

                                                                   PHƯƠNG MI

Các tin khác