Ngày 26/09/2018 15:13:17
HĐND huyện Vũng Liêm khóa XI triệu tập kỳ họp lần thứ 7 bất thường
Ngày 31/8/2018, HĐND huyện Vũng Liêm (Khóa XI) triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 7 thông qua Tờ trình của UBND huyện và Dự thảo Nghị quyết HĐND huyện về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

Ngày 31/8/2018, HĐND huyện Vũng Liêm (Khóa XI) triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 7 thông qua Tờ trình của UBND huyện và Dự thảo Nghị quyết HĐND huyện về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của huyện Vũng Liêm. Tham dự hội nghị có ông Lê Anh Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, ông Hồ Công Nguyên, Chủ tịch UBND huyện.

Quy hoạch sử dụng đất huyện Vũng Liêm đến năm 2020 trong kỳ đầu 5 năm (2011-2015 ) 29.442,8ha/30.095,9ha đất tự nhiên, trong đó quy hoạch đất nông nghiệp 22.697 ha, chủ yếu là trồng  lúa, trồng cây lâu năm và nuôi trồng thủy sản;  đất phi nông nghiệp quy hoạch 6.738,43 ha phục vụ quốc phòng, an ninh, công nghiệp, cơ sở sản xuất, hạ tầng kỹ thuật phục vụ văn hóa, y tế, giáo dục, đất ở, trụ sở, và một số loại hình đất phi nông nghiệp khác; đất đô thị 469,7 ha.

5 năm đầu, việc quy hoạch và sử dụng đất trên địa bàn huyện đã phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng địa phương. Tuy nhiên trong sử dụng đất huy hoạch trong kỳ đầu có sự chuyển đổi mục đích sử dụng cho phù hợp với tình hình thực tế phát triển kinh tế - xã hội. Vì thế để đảm bảo việc sử dụng hiệu quả đất quy hoạch phục vụ vào mục tiêu phát triển của huyện, tỉnh đến năm 2020 và đảm bảo theo chỉ tiêu phân bổ của UBND tỉnh, tại hội nghị lần nầy đã lấy ý kiến thông qua dự thảo Nghị quyết HĐND huyện về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Vũng Liêm. Cụ thể quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp 23.579 ha, tăng 1.132,1 ha so với quy hoạch được duyệt; trong đó đất trồng cây lâu năm tăng 1.030,59 ha, đất trồng lúa tăng 82,9 ha; đất phi nông nghiệp 7.380,9ha, tăng 384,2ha so với quy hoạch trước đây.

Kết luận hội nghị ông Lê Anh Nghĩa, Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu, trong đó các nội dung đáng lưu ý như “ UBND huyện, các ngành, các địa phương công bố công khai điều chỉnh quy hoạch đất và kế hoạch sử dụng đất đúng theo qui định của pháp luật, thường xuyên kiểm tra việc sử dụng đất đảm bảo đúng theo quy hoạch, đúng theo kế hoạch đã được phê duyệt, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, chủ động xác định nhu cầu sử dụng đất để có kế hoạch đều chỉnh hàng năm cho phù hợp, đồng thời làm cơ sở để thực hiện việc quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030. UBMTTQ huyện, các ban HĐND huyện, các tổ HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện thường xuyên giám sát việc triển khai, quản lý sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất đúng theo nội dung Nghị quyết HĐND đã được thông qua”.    

                                                                                 Đào Nhiễn

Các tin khác