Ngày 02/11/2018 16:34:01
Nhìn lại sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Vũng Liêm, nhiệm kỳ 2015-2020.
Nhìn lại nửa nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi đan xen với không ít khó khăn, thách thức song kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Vũng Liêm đã nỗ lực vươn lên

Nhìn lại nửa nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi đan xen với không ít khó khăn, thách thức song kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Vũng Liêm đã nỗ lực vươn lên, bám sát và chủ động thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp mà Đại hội XI đã đề ra và thu được những thành kết quả quan trọng.

Thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, một số lĩnh vực kinh tế nông nghiệp có bước phát triển mạnh, giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đất nông nghiệp năm 2017 đạt 150 triệu đồng/ha (so năm 2015 tăng 5 triệu đồng/ha). Cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp có sự chuyển dịch: trồng trọt chiếm 65,48% (so năm 2015 giảm 0,48%), chăn nuôi 28,91% (tăng 0,56%), dịch vụ nông nghiệp 5,61% (giảm 0,4%). Tiếp tục phát huy hiệu quả trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, nhất là áp dụng quy trình VietGAP. Lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp được duy trì hoạt động, thu hút được nhiều lao động, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp hàng năm đều tăng. Các thành phần kinh tế tiếp tục được duy trì và phát triển. Phong trào thi đua “Vũng Liêm chung sức xây dựng nông thôn mới” có sức lan tỏa rộng khắp. Đến nay, có 7/19 đạt chuẩn xã nông thôn mới và 7 xã đạt 10 đến 12 tiêu chí, 5 xã đạt 9 tiêu chí.; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội nhất là đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đầu nhiệm kỳ toàn huyện có 2.890 hộ nghèo tỷ lệ 6,59% và 1.586 hộ cận nghèo tỷ lệ 3,51%; đến cuối năm 2017 còn 1.954 hộ nghèo (tỷ lệ 4,30%) và 2.142 hộ cận nghèo (tỷ lệ 4,71%); công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm bền vững được quan tâm chỉ đạo; các lĩnh vực hoạt động văn hóa, giáo dục, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội đều có bước phát triển.Công tác xây dựng, thế trận an ninh nhân dân, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân được thường xuyên củng cố và thực hiện nghiêm túc.  Công tác tổ chức, triển khai, thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí mang lại hiệu quả; công tác kiểm tra, thanh tra được tăng cường, đúng chương trình, kế hoạch đề ra; tổ chức tiếp dân thường xuyên, định kỳ đúng quy định, kịp thời giải quyết đơn khiếu nại, đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của công dân.

Để đáp ứng kịp thời nhiệm vụ trong giai đoạn mới Huyện ủy tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp đảm bảo về chuyên môn, chính trị: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trình độ đại học 100%, trong đó 28,2% sau đại học; Ban Chấp hành chi - Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy 100% trình độ 3 trung, trong đó có 58,13% đại học và 3,2% sau đại học. Sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên được nâng lên; quản lý, điều hành của chính quyền các cấp ngày càng hiệu quả; thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết TW4 (khóa XII) trong nội bộ trở thành nhiệm vụ thường xuyên của Đảng bộ Qua đó, Huyện khen 127 tập thể và 268 cá nhân, gắn với Hội thi Báo công dâng Bác có 05 tập thể và 07 cá nhân. Khen cấp tỉnh: 02 tập thể và 02 cá nhân; cấp trung ương 03 tập thể, 05 cá nhân; tham gia hội thi Báo công dâng Bác vòng tỉnh được 02 tập thể và 02 cá nhân. Bên cạnh kết quả đạt được trong nữa nhiệm kỳ qua, ở nữa nhiệm kỳ còn lại huyện Vũng Liêm cũng tránh khỏi những khó khăn, thách thức. Quy mô kinh tế của huyện còn nhỏ, khả năng tích lũy, tái đầu tư còn hạn chế. Cơ cấu kinh tế chung và trong nội bộ từng ngành chuyển dịch chậm. Thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu. Hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh của doanh nghiệp còn thấp. Chất lượng nguồn nhân lực vẫn còn hạn chế; thiếu lao động có chuyên môn, kỹ thuật cao. Thiếu nguồn lực xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị, đầu tư kết cấu hạ tầng. Sản xuất chưa chú trọng nhiều đến chất lượng, hiệu quả. Thiên tai, dịch bệnh, tác động của biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp.

Để chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu còn lại từ nay đến hết nhiệm kỳ cấp ủy các cấp cần tập trung nhiều giải pháp trong đó chú ý đến các giải pháp tái cơ cấu nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển theo hướng hiệu quả thiết thực và bền vững; phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra hiện nay và trong thời gian tới.Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang làm kinh tế nông nghiệp, mạnh dạn chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng, vật nuôi khác hiệu quả cao, chú ý phát triển các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực và có tiềm năng, lợi thế của địa phương. Phối hợp tỉnh và nhà đầu tư triển khai thực hiện dư án Trung tâm thương mại - dịch vụ Ngã ba An Nhơn; tiếp tục mời gọi đầu tư xây dựng chợ Tân An Luông, Quới An. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Giữ vững, nâng chất các tiêu chí đã đạt và các xã nông thôn mới được tái công nhận; phấn đấu có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số 12 xã; các xã còn lại đạt 12 tiêu chí trở lên.

Thực hiện đầy đủ, đồng bộ các chế độ, chính sách đối với hộ nghèo, cận nghèo; lồng ghép các chương trình, dự án mở rộng đào tạo nghề, nâng cao tay nghề, tạo việc làm tại chỗ, giới thiệu lao động trong nước hoặc xuất khẩu lao động để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về chương trình giảm nghèo; thúc đẩy tinh thần tự vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tiếp tục đề nghị Trung ương và tỉnh đầu tư xây dựng Bảo tàng Nông nghiệp; thi công hoàn thành dự án mở rộng công viên Vũng Liêm, trùng tu khu mộ thân nhân danh thần Thoại Ngọc Hầu. Đổi mới phương thức thực hiện và nâng chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch của Huyện ủy về phát triển du lịch giai đoạn 2015 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Đẩy nhanh lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân; phấn đấu năm 2020 tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90%.

Tăng cường xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị. Tập trung củng cố, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế trong hệ thống chính trị tinh gọn. Đẩy mạnh cải cách hành chính và siết chặt kỷ cương công vụ. Chỉnh đốn Đảng nghiêm minh và toàn diện, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đổi mới và nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chuẩn bị một bước cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; củng cố khối đại đoàn kết, mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với dân./. 

HẢI MINH

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VŨNG LIÊM

Các tin khác