Ngày 05/11/2018 07:16:05
Ban chấp hành Huyện ủy Vũng Liêm tổ chức hội nghị lần thứ 23
Ngày 5/10/2018, Ban chấp hành Huyện uỷ Vũng Liêm tổ chức hội nghị lần thứ 23.


Ngày 5/10/2018, Ban chấp hành Huyện uỷ Vũng Liêm tổ chức hội nghị lần thứ 23. Hội nghị lần nầy nhằm sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết trong  9 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch thực hiện công tác những tháng cuối năm.  Trong 9 tháng đầu năm 2018, Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo các ngành, các cấp và nhân dân thực hiện khá tốt các nhiệm vụ trọng tâm mà nghị quyết năm 2018 đề ra.  Trong 9 tháng đầu năm giá trị sản xuất nông nghiệp - thủy sản đạt trên 2.950 tỷ đồng, đạt 77% so nghị quyết năm. Về phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt giá trị sản xuất  trên  549 tỷ đồng, đạt 71%, so nghị quyết  năm. Tổng  mức bán lẻ hàng hoá dịch vụ gần 3.000 tỷ đồng, đạt 77% so nghị quyết năm. Thu ngân sách nhà nước được đạt trên 63 tỷ đồng, đạt 63% so nghị quyết năm. Huyện đã tạo việc làm mới được cho trên 2560 lao động. Huyện tiếp tục xây dựng các công trình nước sạch, đến nay đã nâng tỷ lệ hộ sử dụng nước đạt chuẩn khu vực nông thôn đạt trên 79%, tỷ lệ hộ có diện sử dụng đạt trên 99%. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, trong 9 tháng huyện tiếp tục huy động được trên 114 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí và các xã đạt thêm được 7 tiêu chí. Về công tác xây  dựng đảng, trong 9 tháng đầu năm ngoài tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ thì huyện còn tổ chức thực hiện tốt việc học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp. Các chi, đảng bộ của huyện tiếp tục bồi dưỡng phát triển được 187 đảng viên mới, đạt 93% so nghị quyết năm. Công tác vận động quần chúng cũng được các ngành đoàn thể tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao. An ninh quốc phòng tiếp tục được giữ ổn định, văn hoá xã hội tiếp tục  phát triển. Các mặt công tác trọng tâm mà huyện đề ra thực hiện trong những tháng cuối năm là tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, hiệu quả và phát triển bền vững.Tập trung thực hiện công tác phòng, chống lũ, triều cường, phòng chống thiên tai. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Tăng cường sự chỉ đạo về thực hiện xây dựng xã nông thôn mới, phấn đấu cuối năm có thêm xã Trung Ngãi được công nhận xã nông thôn mới./.                      

                                                                                   HỮU NGHĨA           

Các tin khác