Ngày 05/11/2018 07:19:38
Triển khai quán triệt các Nghị quyết chỉ thị của Trung ương cho cán bộ, công chức, viên chức ban ngành huyện và các xã - thị trấn
Ngày 3/10/2018, huyện Vũng Liêm hội nghị triển khai các nghị quyết, chỉ thị và kết luận của Trung ương và và các kế hoạch của Huyện ủy cho cán bộ công chức, viên chức ban ngành huyện và các xã – thị trấn

Ngày 3/10/2018, huyện Vũng Liêm hội nghị triển khai các nghị quyết, chỉ thị và kết luận  của Trung ương và và các kế hoạch của Huyện ủy cho cán bộ công chức, viên chức ban ngành huyện và các xã – thị trấn. 


       Trong thời gian 2 ngày các đại biểu được quán triệt 8 văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII và 4 kế hoạch của Huyện ủy. Trong đó 8 văn bản của Bộ Chính trị và Ban Bí thư gồm: Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị  về  Định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045.  Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về Chiến lượtquốc phòng Việt Nam. Nghị quyết số 29 của Bộ Chính trị về Chiến lượt bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng. Nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị về Chiến lượt An ninh mạng  quốc gia. Kết luận số 34 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề tiếp tục  đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chỉ thị  số 23 của Ban Bí thư về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn , đầy lùi sữ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự chuyển biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiểu quả học, nguyên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Chỉ thị số 25 của Ban Bí thư về đẩy mạnh  và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030. Ngoài quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận  của Trung ương thì đợt nầy các đại biểu còn được tiếp thu 4 kế hoạch của Huyện ủy về thực hiện các Nghị quyết của Trung ương./.                                                                       

                                                                      Minh Khánh

 

Các tin khác