Ngày 05/03/2019 15:57:47
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG
Thực hiện Kế hoạch số 93-KH/HU, ngày 09/10/2018 của Huyện ủy Vũng Liêm về “Khảo sát, dự sinh hoạt lệ chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở xã – thị trấn năm 2018” và Kế hoạch số 01-KH/BTCHU, ngày 01/10/2018 của Ban Tổ chức Huyện ủy về “Khảo sát, nắm tình hình công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2018”.


Thực hiện Kế hoạch số 93-KH/HU, ngày 09/10/2018 của Huyện ủy Vũng Liêm về “Khảo sát, dự sinh hoạt lệ chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở xã – thị trấn năm 2018” và Kế hoạch số 01-KH/BTCHU, ngày 01/10/2018 của Ban Tổ chức Huyện ủy về “Khảo sát, nắm tình hình công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2018”.

Là cơ quan tham mưu Huyện ủy về công tác Tổ chức xây dựng Đảng, trong năm 2018 và những năm qua Ban Tổ chức Huyện ủy thường xuyên khảo sát các Chi – Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Qua khảo sát nhận thấy chung: Các Chi – Đảng bộ luôn giữ vững và phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị tại từng địa phương, đơn vị. Tập trung tổ chức và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo luôn được sự quan tâm đúng mức. Việc lãnh đạo chế độ sinh hoạt lệ chi bộ được duy trì đều đặn và thực hiện tốt các nguyên tắc sinh hoạt Đảng. Cấp ủy địa phương, đơn vị đặc biệt quan tâm đến việc lãnh đạo xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh và không ngừng chỉ đạo việc nâng cao chất lượng chi bộ nhằm tăng cường nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của chi bộ đối với đảng viên. Qua đó cho thấy, cấp ủy từng địa phương, đơn vị luôn chú ý và quan tâm lãnh đạo xây dựng Chi - Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh nói riêng có mặt chưa đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ đổi mới cũng như hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay của địa phương và đất nước. Mặc dù, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Long đã cụ thể hóa Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ” bằng Hướng dẫn số 05 ngày 05/3/2014 về “Nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt chi bộ”. Trong hướng dẫn quy định rất cụ thể, rõ ràng về chương trình và nội dung gồm các bước diễn ra đối với một cuộc họp lệ chi bộ. Qua thực tế, đa số các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở chỉ thực hiện gồm: Sinh hoạt chính trị, tư tưởng; Dự thảo báo cáo hoạt động trong tháng qua và kế hoạch công tác tháng tới của chi bộ; Đóng đảng phí… Như vậy số chi bộ này điều hành thiếu vài nội dung cơ bản để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Cụ thể thường bỏ qua bước: Tự phê bình và phê bình; Nội dung khác; Sinh hoạt chuyên đề… Nên có thể thẳng thắn khẳng định rằng những chi bộ tổ chức nội dung họp như vậy chưa đảm bảo và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Từ thực trạng trên và đối chiếu với Văn kiện Đại hội XII của Đảng, thì văn kiện đánh giá tình hình rất sát với những gì còn tồn tại, hạn chế ở Chi – Đảng bộ cơ sở. Văn kiện chỉ rõ: “Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của không ít tổ chức Đảng còn thấp. Công tác quản lý đảng viên chưa chặt chẽ, sinh hoạt Đảng chưa nền nếp, nội dung sinh hoạt nghèo nàn, tự phê bình và phê bình yếu. Nhiều cấp ủy, tổ chức Đảng chưa làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, chất lượng và hiệu quả kiểm tra, giám sát chưa cao. Tình trạng thiếu trách nhiệm, cơ hội, suy thoái đạo đức, lối sống vẫn diễn ra khá phổ biến trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Kỷ luật, kỷ cương ở nhiều tổ chức Đảng không nghiêm. Sự đoàn kết, nhất trí ở không ít cấp ủy chưa tốt...”

Chính vì vậy, việc chăm lo xây dựng Chi – Đảng bộ trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Để làm tốt điều này, cần phải có những giải pháp cụ thể, quyết khắc phục những hạn chế, yếu kém đã chi ra nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; đặc biệt là chất lượng sinh hoạt lệ chi bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên. Yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ đảng viên là phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, trí tuệ, có đạo đức trong sáng, lối sống giản dị, hết lòng vì nhân dân mà phục vụ và thật sự là tấm gương lời nói gắn liền với hành động. Để thực hiện đạt kết quả trong thời gian tới, đòi hỏi các Chi – Đảng bộ cơ sở phải lưu ý số giải pháp:

Một là, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đánh giá đúng thực chất về chất lượng Chi – Đảng bộ ở tất cả các loại hình sinh hoạt lệ chi bộ; nhất là loại hình chi bộ ở ấp - khóm, cơ quan, đơn vị... nhằm tạo bước chuyển biến rõ nét, căn bản về chất lượng đối với một cuộc họp lệ chi bộ và chất lượng đối với đội ngũ đảng viên. Tập trung lãnh đạo xây dựng Chi – Đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức gắn với xây dựng đơn vị, cơ quan cùng các ngành đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch vững mạnh.

Hai là, phân công nhiệm vụ cho đảng viên thật cụ thể, rõ ràng; nêu rõ thời gian, tiến độ hoàn thành; việc tổ chức bình nghị khen thưởng, biểu dương phải thể hiện tính dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch đúng người, đúng việc. Nhất thiết phải xây dựng quy chế phối hợp công tác giữa tổ chức Đảng với Chính quyền; giữa tổ chức Đảng với Ban Giám đốc; giữa tổ chức Đảng và đồng chí Bí thư chi bộ với thủ Trưởng cơ quan, đơn vị. Nghiên cứu tài liệu và tự giác tham gia ý kiến phát biểu của đảng viên đóng góp xây dựng chi bộ, nhất là các đảng viên trẻ cần phát huy tinh thần và trách nhiệm của mình với chi bộ.

Ba là, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ bằng hình thức tăng cường chất lượng: Tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân, qua đó chỉ ra những gì còn khiếm khuyết để kịp thời khắc phục, sửa chữa ngay. Thường xuyên thực hiện nội dung khác để tạo điều kiện cho đảng viên tham gia bàn luận vấn đề để đi đến thống nhất hành động. Hằng quý tổ chức sinh hoạt chuyên đề để đảng viên tham gia đóng góp ý kiến bổ sung vào báo cáo nhằm tạo sự thống nhất, qua đó chi bộ lãnh đạo thực hiện tại địa phương, đơn vị đem lại kết quả tốt nhất. Đưa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào sinh hoạt chi bộ.

Bốn là, đổi mới việc thực hiện nghị quyết của cấp ủy cấp trên gắn với việc xây dựng kế hoạch thực hiện và thực hiện nghiêm nguyên tắc sinh hoạt Đảng để bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong Chi – Đảng bộ. Coi trọng và thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác chính sách cán bộ; trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Làm tốt công tác phát triển đảng viên qua việc tạo nguồn, chăm bồi quần chúng để có sự giác ngộ về Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.

Năm là, tăng cường và làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng và phân chất lượng đảng viên sát với nhiệm vụ được phân công, với nội dung đăng ký làm theo Bác và bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện trong năm. Nêu rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, kinh nghiệm để kịp thời uốn nắn trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ nhằm thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đồng thời, phát huy vai trò của đảng viên trong góp phần tích cực xây dựng Chi – Đảng bộ trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Tóm lại, để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua các Chi – Đảng bộ cơ sở quan tâm lãnh đạo thực hiện đúng theo Hướng dẫn số 03-HD/BTCTU, ngày 12/10/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Long “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” kể từ ngay tháng 01/2019. Thực hiện đầy đủ các nội dung chính là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thật sự./.

 

               Lê Thế Hoàng

(Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy)

 

Các tin khác