Ngày 10/07/2019 09:30:50
VŨNG LIÊM THỰC HIỆN ĐẠT VÀ VƯỢT CÁC CHỈ TIÊU VỀ CÔNG TÁC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI NĂM 2018
Thực hiện công tác trọng tâm của ngành, trong năm 2018 được sự lảnh chỉ đạo của huyện Ủy - Ủy ban nhân dân huyện Vũng Liêm, phòng Lao động TB&XH huyện phối hợp chặt chẽ với các ngành các cấp tập trung thực hiện các chỉ tiêu đề ra đạt được các kết quả chủ yếu

Thực hiện công tác trọng tâm của ngành, trong năm 2018 được sự lảnh chỉ đạo của huyện Ủy - Ủy ban nhân dân huyện Vũng Liêm, phòng Lao động TB&XH huyện phối hợp chặt chẽ với các ngành các cấp tập trung thực hiện các chỉ tiêu đề ra đạt được các kết quả chủ yếu như sau:

      Tạo việc làm mới trong và ngoài tỉnh trong năm cho người lao động: 2.498/ 2.500 lao động đạt 111,02% so chỉ tiêu, trong đó xuất khẩu lao động sang các nước 272 lao động đạt 108% .

      Tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn theo đề án 1.956 được 49 lớp với 1.236 lao động nông thôn tham gia đạt tỉ lệ 154,5% kế họach.

     Giãm tỉ lệ hộ nghèo 1,05% vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (NQ năm 2018 giãm 1% hộ nghèo).

      Thực hiện chánh sách người có công: trong năm qua đã tổ chức chi trả trợ cấp hàng tháng cho 31.215 lượt đối tượng người có công với kinh phí 49 tỉ 800 triệu đồng. Chi mai táng phí cho 49 đối tượng với số tiền 603,1 triệu đồng. Chi điều dưỡng tại gia đình cho đối tượng người có công tại gia đình 759 trường hợp với số tiền 836,940 triệu đồng. Chi điều dưỡng tập trung cho 169 đối tượng tại Đà Nẵng, Lâm Đồng, Phú Quốc, Quãng Nam… . Chi một lần cho 27 trường hợp cho đối tượng 290/CP số tiền 348,6 triệu đồng, chi trợ cấp cho đối tượng ưu đải giáo dục và một số khỏan chi hổ trợ khác với số tiền trên 2 tỉ 435 triệu đồng. Cấp 8.570 thẻ BHYT cho đối tượng chính sách với số tiền 04 tỉ 954 triệu đồng .

     Tổ chức thăm và tặng quà cho đối tượng chính sách có công với cách mạng  nhân ngày Thương binh Liệt sĩ và tết Nguyên Đán 25.548 phần quà với kinh phí trên 4,715 tỉ đồng.

     Trong năm đề nghị về trên truy tặng 10 bà mẹ Việt Nam Anh Hùng nâng tổng số 702 mẹ VNAH trong toàn huyện, hiện có 50 mẹ còn sống tất cả các mẹ đều được các cơ quan đơn vị nhận phụng dưỡng suốt đời.

      Xây dựng và đưa vào Sử dụng 212 căn nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách khó khăn về nhà ở với kinh phí 8 tỉ 330 triệu đồng. Vận động thu quỷ đền ơn đáp nghĩa trong năm trên 885 triệu đồng.

       Chương trình giãm nghèo và an sinh xã hội:

    Trong năm hộ nghèo giãm 581 hộ, hiện nay toàn huyện còn 1.376 hộ chiếm tỉ lệ 3,03% tổng số hộ trên toàn huyện, mua 140.746 thẻ BHYT cho đối tượng BTXH với kinh phí 06 tỉ 503 triệu đồng. Vận động hỗ trợ xây dựng và đưa vào xử dụng 200 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo kinh phí trên 8,251 tỉ đồng. Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo trong huyện  với 1.407 hộ, kinh phí 827 triệu đồng. Tổ chức trao học bổng Trần Đại Nghĩa cho 482 lượt đối tượng mồ côi, khuyết tật, dân tộc thiểu số với số tiền 62 triệu đồng, cùng nhiều chính sách an sinh xã hội khác.

                 Nhiệm vụ của ngành năm 2019:

      Năm 2019 phối hợp với các ngành các cấp tạo việc làm mới cho 2.500 lao động, trong đó xuất khẩu 250 lao động sang các nước như: Nhật Bản, Hàn Quốc … . tham mưu cho huyện Ủy - Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với các trung tâm dạy nghề trên địa bàn huyện tuyển sinh , tư vấn truyền thông cho lao động nông thôn tham gia học nghề theo đề án 1956 với 800 lao động trở lên. Nâng tỉ lệ lao động qua đào tạo trong độ tuổi 45%. Phấn đấu giãm tỉ lệ hộ nghèo trong năm 2019 là 1%. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách người có công với cách mạng các chính sách bảo trợ xã hội, quyết tâm trong năm 2019 tổ chức thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu được giao./.

                                                                                                                                                 Trần Lực

Các tin khác