Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 974 / 49 trang
33/BC-UBND09/03/2015CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 02 NĂM 2015
21/BC-UBND09/02/2015Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 01 năm 2015
186/TB-UBND22/07/2015Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại cuộc họp xét khiếu tố ngày 10/7/2015
12/CT-UBND06/08/2015Chỉ thị về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính
08/CT-UBND 04/05/2015Về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện
15/TB-UBND21/01/2015Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị triển khai nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 2015.
135/UBND-VX09/03/2015V/v tổ chức Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2015
05/CT-UBND10/03/2015Về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn huyện.
07/KH-UBND26/01/2015Kế hoạch thực hiện chiến dịch mùa khô năm 2015 của huyện Vũng Liêm
252 /QĐ-UBND04/02/2015Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 của huyện Vũng Liêm
99/UBND-VX13/02/2015Về việc tổ c hức tuần lễ Quốc gia An toàn, vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ năm 2015
27/BC-UBND20/02/2015Báo cáo nhanh tình hình trong Tết Ất Mùi năm 2015
28/BC-UBND22/02/2015Sơ kết tình hình Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015
339 /QĐ-UBND25/02/2015Ban hành Chương trình công tác cụ thể thực hiện những công việc trọng tâm năm 2015