THÔNG TIN VỀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP, TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP
(23/02/2017 14:28:16)
Thông tin quy hoạch phát triển CN - TTCN

THÔNG TIN VỀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP, TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP:

1. Kết quả đạt được

Trong giai đoạn 2011 – 2015, trên địa bàn huyện đã triển khai xây dựng một số cơ sở như: HTX TCMN Nhân Trí xã Trung Hiếu, HTX cơ khí Sít Đa xã Trung Ngãi, HTX Cơ điện Phương Đông thị trấn Vũng Liêm, HTX TTCN chiếu cao cấp Phước Tiến xã Thanh Bình, HTX dệt len Trong Tín xã Trung Ngĩa, HTX TTCN Phuong Nam xã Quới Thiện, HTX sản xuất và chế biến cây lác Vũng Liêm, HTX TTCN Phong Hoa xã Thanh Bình; Công ty TNHH may Hiếu Thành, công ty TNHH một thành viên may Thu Hương, công ty TNHH CBNS XNK Tân An – thị trấn Vũng Liêm, công ty TNHH MTV may Gia Khang – thị trấn Vũng Liêm, nhà máy xay xát lúa gạo xuất khẩu ở xã Tân An Luông... Đến 2015 trong toàn huyện có 3.664 cơ sở công nghiệp (CN), tiểu thủ công nghiệp (TTCN) thu hút được 9.063 lao động có việc làm thường xuyên. Tổng giá trị sản xuất CN – TTCN là 1.937,9 tỷ đồng (trong đó năm 2011 là 233,4 tỷ; năm 2012 là 259,8 tỷ; đến 2013 đạt 300 tỷ; năm 2014 đạt 532,4 tỷ; ước thực hiện năm 2015 đạt 612,3 tỷ (có bảng thống kê kèm theo). Giá trị CN-TTCN tăng bình quân 24,02% (Nghị quyết 22%/năm).

2. Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển cụm, tuyến công nghiệp giai đoạn 2016 - 2020

2.1. Mục tiêu.

2.1.1. Mục tiêu chung:

- Phát triển cụm, tuyến công nghiệp nhằm góp phần thúc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng công nghiệp, phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2016-2020 tăng bình quân 25,0%/năm.

- Tạo bước đột phá và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực phấn đấu tăng trưởng giá trị tăng thêm công nghiệp – xây dựng đến năm 2020 đạt 29,0%. Trong đó ngành công nghiệp đạt 25,0% góp phần tăng thêm thu nhập cho người lao động và nhân dân trong vùng có dự án cụm, tuyến công nghiệp.

- Thúc đẩy sản xuất hàng chế biến và xuất khẩu tạo thêm nguồn thu ổn định, lâu dài cho ngân sách địa phương.

- Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển ngành nghề nông thôn, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm gắn với bảo vệ môi trường.

- Xây dựng cụm, tuyến công nghiệp đồng bộ với phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội (giao thông, điện, nước, viễn thông…) gắn phát triển cụm, tuyến công nghiệp với thúc đẩy phát triển công nghiệp nông dân, nông thôn nhằm góp phần giảm dần sự cách biệt giữa đô thị và nông thôn.

2.1.2. Mục tiêu cụ thể:

- Phối hợp với tỉnh tích cực kêu gọi nhà đầu tư tham gia xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Phước Trường - Phước Thọ xã Quới An.

- Tạo điều kiện cho các nhà đầu tư triển khai xây dựng các tuyến công nghiệp Quới An – Trung Thành Tây (nối dài tuyến công nghiệp Cổ chiên). Tuyến công nghiệp Quới An – Tân Quới Trung – Tân An Luông, tuyến công nghiệp dọc sông Mang Thít. Khi có các nhà đầu tư đến xây dựng các dự án sẽ triển khai quy hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện.

- Duy trì và phát triển nâng cao chất lượng hoạt động 04 làng nghề của huyện đã được tỉnh công nhận.

2.2. Nhiệm vụ và giải pháp.

2.2.1. Nhiệm vụ:

- Tích cực phối họp với tỉnh kêu gọi các nhà đầu tư vào tham gia xây dựng các công trình phục vụ sản xuất và xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Phước Trường - Phước Thọ xã Quới An.

- Đôn đốc các doanh nghiệp đã được giao đất sớm đầu tư đưa vào hoạt động như xí nghiệp may Vĩnh Tiến, cơ sở thu mua sơ chế ca cao Thảo Ly và tạo mọi điều kiện nâng cao chất lượng các cơ sở CN-TTCN hiện có.

- Vận động các cơ sở sản xuất CN-TTCN cải tạo thiết bị máy móc mở rộng thêm ngành nghề, đăng ký thương hiệu hàng hoá...nhằm giải quyết được việc làm cho người lao động.

2.2.2. Giải pháp thực hiện
2.2.2.1. Giải pháp về quy hoạch

- Đối với cụm CN Phước Trường – Phước Thọ, xã Quới An: Phối hợp với Tỉnh vào tạo mọi điều kiện thuận lợi để kêu gọi các nhà đầu tư vào xây dựng các công trình phục vụ sản xuất và xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật. Riêng đối với các tuyến công nghiệp, ưu tiên cho các nhà đầu tư; doanh nghiệp chọn vị trí xây dựng các công trình sản xuất phù hợp với ngành nghề. Huyện sẻ phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

- Công khai, minh bạch thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chính sách bồi thường hỗ trợ và tái định cư đối với cụm công nghiệp, tuyến công nghiệp… tuân thủ chặt chẽ trình tự thủ tục các bước trong thu hồi đất, bồi thường theo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác tập huấn đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường.

- Quan tâm phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, tạo ra giá trị hàng hóa xuất khẩu, giải quyết việc làm, từng bước áp dụng tiến bộ khoa học và sản xuất; khuyến khích phát triển làng nghề, gắn với khu di tích, khu tưởng niệm và các điểm du lịch miệt vườn; hỗ trợ tư vấn nghề.

2.2.2.2. Thu hút đầu tư và chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư hạ tầng

- Xây dựng quy chế phối hợp giữa tỉnh, huyện và tham mưu của các ngành chuyên môn trên lĩnh vực quy hoạch, bố trí vốn đầu tư, mời gọi nhà đầu tư.

- Tăng cường phối hợp với tỉnh thực hiện công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư thu hút các dự án vào cụm tuyến công nghiệp.

- Đa dạng hóa các hình thức đầu tư nhằm đảm bảo đủ vốn để xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật các cụm, tuyến công nghiệp.

2.2.2.3. Giải pháp về vốn

Phối hợp với tỉnh thực hiện chương trình đa dạng hoá các hình thức đầu tư nhằm đảm bảo đủ vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm, tuyến công nghiệp.

2.2.2.4. Phát triển nguồn nhân lực

- Tăng cường hoạt động đào tạo nghề tại trung tâm dạy nghề của huyện và phối hợp với các trường dạy nghề trong tỉnh để đào nghề phù hợp theo nhu cầu ngành nghề của các nhà đầu tư.

- Hỗ trợ hình thức đào tạo tại các cơ sở sản xuất, các lớp tập huấn ngắn hạn về kỹ thuật công nghệ và chuyển giao công nghệ thông qua hoạt động khuyến công của tỉnh.

- Lòng ghép các đề án khuyến công để hỗ trợ cho việc xây dựng cụm, tuyến công nghiệp đào tạo lao động trong doanh nghiệp, hỗ trợ chuyển giao công nghệ.

2.2.2.5. Bảo vệ môi trường

Tăng cường công tác quản lý môi trường, kiểm tra, xử lý vi phạm môi trường, khuyến khích các cơ sở sản xuất công nghiệp triển khai thực hiện công nghệ xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn quy định. Khuyến khích áp dụng công nghệ sản xuất sạch hơn, các công nghệ giảm thiểu ô nhiễm môi trường, sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường tại cụm, tuyến công nghiệp.

2.2.2.6. Chính sách đất đai:

- Thực hiện tốt chính sách bồi thường, thu hồi đất, hỗ trợ tái định cư đối với người dân trong khu vực, dự án đúng quy định của nhà nước và giải pháp lợi ít hài hoà của các bên đặc biệt chú ý đến lợi ít của người dân.

- Đẩy mạnh tiến độ tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các cụm, tuyến công nghiệp.

2.2.2.7. Cải cách thủ tục hành chính:

- Tăng cường gặp gỡ, đối ngoại trực tiếp với các doanh nghiệp trong cụm, tuyến công nghiệp để lắng nghe, hướng dẫn và giải quyết những vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sớm hoàn thành các thủ tục để triển khai thực hiện dự án theo kế hoạch đề ra.

- Xây dựng quy chế phối hợp, tham mưu của các ngành chuyên môn trên lĩnh vực quy hoạch, giải tỏa, bồi hoàn và tái định cư, mời gọi đầu tư và quản lý cụm, tuyến công nghiệp.

2.2.2.8. Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp:

- Phối hợp Tỉnh thực hiện công tác xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu hàng hoá nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy tiêu thụ hàng hoá của các doanh nghiệp trong cụm, tuyến công nghiệp.

- Thực hiện tốt chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư theo quy định, hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế.

- Điều tra, khảo sát lập danh sách những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm trong các khu dân cư để di dời vào cụm, tuyến công nghiệp.

2.2.2.9. Giải pháp khác

Tăng cường công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, hội viên, quần chúng nhân dân đặc biệt là người dân trong vùng dự án nhận thức được vai trò của phát triển cụm, tuyến công nghiệp để tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện chương trình.