Mở thầu trong lựa chọn nhà đầu tư
(15/12/2017 08:17:00)
Kế hoạch & Đầu tư

* Trình tự thực hiện:

- Mở HSDST theo thời gian và địa điểm được quy định trong HSMST.

- Mở HSĐX về kỹ thuật:

  + Việc mở thầu được thực hiện đối với từng HSDT theo thứ tự chữ cái tên của nhà đầu tư và theo trình tự sau đây:

  + Kiểm tra niêm phong;

  + Mở hồ sơ và đọc rõ các thông tin về: Tên nhà đầu tư; số lượng bản gốc, bản chụp HSĐX về kỹ thuật; đơn dự thầu thuộc đề xuất và kỹ thuật; thời gian có hiệu lực của HSĐX về kỹ thuật; thời gian thực hiện hợp đồng; giá trị, hiệu lực của bảo đảm dự thầu; các thông tin khác liên quan.

  + Đại diện của bên mời thầu phải ký xác nhận vào bản gốc đơn dự thầu, giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư (nếu có); thỏa thuận liên danh (nếu có); bảo đảm dự thầu; các nội dung quan trọng của từng HSĐX về kỹ thuật.

   + HSĐX về tài chính – thương mại của tất cả các nhà đầu tư phải được bên mời thầu niêm phong trong một túi riêng biệt và được đại diện của bên mời thầu, nhà đầu tư tham dự lễ mở thầu ký niêm phong

- Mở HSĐX về tài chính – thương mại: được thực hiện đối với từng HSĐX về tài chính – thương mại theo thứ tự chữ cái tên của nhà đầu tư có tên trong danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và theo trình tự sau đây:

   + Kiểm tra niêm phong;

   + Chỉ tiến hành mở HSĐX về tài chính – thương mại của nhà đầu tư có tên trong danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trước sự chứng kiến của đại diện các nhà đầu tư tham dự lễ mở HSĐX về tài chính – thương mại, không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của các nhà đầu tư;

   + Yêu cầu đại diện từng nhà đầu tư tham dự mở HSĐX về tài chính – thương mại xác nhận việc có hoặc không có thư đề xuất giảm giá dịch vụ hoặc giảm phần vốn góp của Nhà nước hoặc tăng phần nộp ngân sách nhà nước kèm theo HSĐX về tài chính – thương mại của mình.

   + Mở hồ sơ và đọc rõ các thông tin về: Tên nhà đầu tư; số lượng bản gốc, bản chụp HSĐX về tài chính – thương mại; đơn dự thầu thuộc đề xuất về tài chính – thương mại; thời gian có hiệu lực của HSĐX về tài chính – thương mại; tổng mức đầu tư và tổng vốn của dự án, giá dịch vụ, phần vốn góp của Nhà nước để hỗ trợ xây dựng công trình dự án (nếu có), phần nộp ngân sách nhà nước ghi trong đơn dự thầu (nếu có); giá trị giảm giá dịch vụ hoặc phần vốn góp của Nhà nước hoặc tăng phần nộp ngân sách nhà nước (nếu có); điểm kỹ thuật của các hồ sơ dự thầu được đánh giá đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật; các thông tin khác liên quan.

   + Đại diện của bên mời thầu phải ký xác nhận vào tất cả các trang gốc của HSĐX về tài chính – thương mại.

 * Cách thức thực hiện:

- HSDST nộp theo thời gian và địa điểm quy định trong HSMST sẽ được mở công khai và bắt đầu trong vòng 01 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu.

- Việc mở HSĐX về kỹ thuật; HSĐX về tài chính, thương mại phải được tiến hành công khai và bắt đầu ngay trong vòng 01 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu.

* Thành phần hồ sơ:

- HSDST, HSĐX về kỹ thuật, HSĐX về tài chính – thương mại;

 - Tài liệu khác có liên quan.           

* Số lượng hồ sơ: 01 bản chụp.

* Thời hạn giải quyếtKhông có.

Cơ quan thực hiệnBên mời thầu.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chínhTổ chức, cá nhân.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chínhBiên bản mở thầu.

Lệ phíKhông có.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Không có.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Không có.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.