Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn Nhà đầu tư
(15/12/2017 08:19:04)
Kế hoạch và đầu tư

* Trình tự thực hiện:

- Bên mời thầu trình người có thẩm quyền dự thảo HSMT, HSYC và các tài liệu cần thiết; đồng thời gửi đơn vị thẩm định.

- Cơ quan, đơn vị thẩm định thực hiện thẩm định HSMT, HSYC trên cơ sở:

  + Kiểm tra các tài liệu là căn cứ để lập HSMT, HSYC;

  + Kiểm tra sự phù hợp của HSMT, HSYC so với quy mô, mục tiêu, phạm vi công việc, thời gian thực hiện dự án; sự phù hợp so với quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan;

  + Xem xét về những ý kiến khác nhau  giữa Tổ chức, cá nhân tham gia lập HSMT, HSYC;

  + Các nội dung liên quan khác;

  + Trước khi ký báo cáo thẩm định, đơn vị thẩm định có thể tổ chức họp giữa các bên để giải quyết các vấn đề còn tồn tại nếu thấy cần thiết.

- Căn cứ vào tờ trình phê duyệt và báo cáo thẩm định HSMT, người có thẩm quyền phê duyệt HSMT, HSYC.

Cách thức thực hiện: Bằng văn bản.

* Thành phần hồ sơ:

- Thẩm định HSMT, HSYC:               

  + Tờ trình đề nghị phê duyệt HSMT, HSYC của bên mời thầu;

  + Dự thảo HSMT, HSYC;         

  + Bản chụp các tài liệu: Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư; văn bản phê duyệt kết quả sơ tuyển (nếu có);

   + Tài liệu khác có liên quan.

- Phê duyệt HSMT, HSYC:

   + Tờ trình đề nghị phê duyệt HSMT, HSYC của bên mời thầu;

   + Dự thảo HSMT, HSYC;         

   + Bản chụp các tài liệu: Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư; văn bản phê duyệt kết quả sơ tuyển (nếu có);

   + Báo cáo thẩm định HSMT, HSYC;

   + Tài liệu khác có liên quan.        

* Số lượng hồ sơ: 01 bản.

* Thời hạn giải quyết

   - 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình duyệt đối với thẩm định HSMT, HSYC.

   - 20 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ báo cáo thẩm định đối với phê duyệt HSMT, HSYC.

Cơ quan thực hiệnĐơn vị thẩm định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chínhTổ chức, cá nhân.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chínhBáo cáo thẩm định, quyết định phê duyệt HSMT, HSYC.

Lệ phí:  Chi phí thẩm định đối với từng nội dung về HSMT, HSYC được tính bằng 0,02% tổng mức đầu tư nhưng tối thiểu là 5.000.000 đồng và tối đa là 100.000.000 đồng.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Không có.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục : Không có.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư