Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
(30/05/2016 14:46:59)
Lĩnh vực Dân tộc

   Trình tự thực hiện

a)  Bình chọn người có uy tín

Hằng năm, ngay sau khi có văn bản hướng dẫn của Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long, Ủy ban nhân dân (UBND) các xã, phường, thị trấn chỉ đạo các ấp, khóm tổ chức Hội nghị liên ngành (thành phần gồm: Chi ủy, Trưởng ấp, Trưởng ban Công tác Mặt trận, đại diện các đoàn thể và hộ gia đình trong ấp, khóm) do Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp, khóm chủ trì để bình chọn người có uy tín bằng một trong hai hình thức biểu quyết giơ tay hoặc bỏ phiếu kín (do hội nghị quyết định). Người được bình chọn phải đạt trên 5O% tổng số đại biểu dự họp tán thành (trường hợp lần l chưa bình chọn được thì tiến hành bình chọn lần 2 theo trình tự nêu trên, nếu không bình chọn được thì ấp, khóm đó không có người có uy tín);

Trưởng ấp, khóm lập Ol bộ tài liệu gồm văn bản đề nghị gửi UBND xã, phường, thị trấn kèm theo biên bản hội nghị liên ngành ấp, khóm (theo Biểu mẫu Ol ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số Ol/2Ol4/TTLT-UBDT-BTC, ngày lO tháng Ol năm 2Ol4 của Ủy ban Dân tộc và Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số). Thời gian thực hiện bình chọn người có uy tín không quá O5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các tài liệu hợp lệ của thôn và hoàn thành trước ngày 2O tháng Ol hằng năm.

b)  Rà soát kết quả bình chọn người có uy tín

UBND xã, phường, thị trấn kiểm tra, rà soát kết quả bình chọn người có uy tín của các ấp, khóm trong xã, phường, thị trấn đó; lập Ol bộ tài liệu gồm văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố kèm theo biên bản họp rà soát kết quả bình chọn người có uy tín của các ấp, khóm (theo Biểu mẫu O2 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-UBDT-BTC, ngày lO tháng Ol năm 2Ol4 của Ủy ban Dân tộc và Bộ Tài chính).

Thời gian thực hiện không quá O5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các tài liệu hợp lệ của các ấp, khóm và hoàn thành trước ngày lO tháng O2 hằng năm.

c)  Tổng hợp đề nghị xét công nhận người có uy tín

UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, tổng hợp đề nghị của các xã, phường, thị trấn; lập Ol bộ tài liệu gồm văn bản đề nghị gửi Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long kèm theo biểu mẫu tổng hợp danh sách đề nghị xét công nhận người có uy tín của huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian thực hiện không quá O5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các tài liệu hợp lệ của xã, phường, thị trấn và hoàn thành trước ngày 25 tháng O2 hằng năm.

d)  Hoàn thiện hồ sơ, trình và phê duyệt danh sách người có uy tín

Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long kiểm tra, tổng hợp đề nghị xét công nhận người có uy tín của các huyện, thị xã, thành phố; lập Ol bộ hồ sơ gồm Tờ trình kèm theo Biểu tổng hợp danh sách (theo Biểu mẫu O3 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-UBDT-BTC, ngày 10 tháng 01 năm 2014), văn bản đề nghị của các huyện, thị xã, thành phố trình Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long. Thời gian hoàn thiện hồ sơ thực hiện không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các tài liệu hợp lệ của các huyện, thị xã, thành phố và trình Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long trước ngày 20 tháng 3 hằng năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long xem xét, phê duyệt danh sách người có uy tín của tỉnh trong thời hạn 05 ngày làm việc và thời gian hoàn thành trước ngày 31 tháng 3 hằng năm gửi Ủy ban Dân tộc và Bộ Tài chính.

-    Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu điện.

-      Thành phần, số lượng hồ sơ: (theo quy định tại Khoản 4, Điều 5 Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-UBDT-BTC, ngày 10 tháng 01 năm 2014).

a.   Thành phần hồ sơ bao gồm:

-   Tờ trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

-   Biểu tổng hợp danh sách người có uy tín đề nghị phê duyệt (theo Biểu mẫu 03 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-UBDT-BTC ngày 10 tháng 01 năm 2014) do Ban Dân tộc tỉnh lập, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

-    Văn bản và các tài liệu liên quan của các huyện, thị xã đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

b.    Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

-    Thời hạn giải quyết: 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và hoàn thành trước ngày 31 tháng 3 hằng năm (theo quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-UBDT-BTC, ngày 10 tháng 01 năm 2014).

-   Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

-   Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a.    Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

b.  Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long

c.   Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

d.   Cơ quan phối hợp: Không.

-   Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

-   Lệ phí: Không.

-    Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-UBDT-BTC, ngày 10 tháng 01 năm 2014)

+ Biên bản Hội nghị liên ngành thôn (Biểu mẫu 01).

+ Biên bản kiểm tra, rà soát kết quả bình chọn, đề nghị xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm .. ..(Biểu mẫu 02).

+ Tổng hợp danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm ....(Biểu số 3)

-   Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

a)   Yêu cầu: (theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg, ngày G? tháng 10 năm 2013).

-  Là công dân Việt Nam, cư trú hợp pháp, ổn định ở vùng dân tộc thiểu số;

-   Bản thân và gia đình gương mẩu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú; có nhiều công lao, đóng góp xây dựng và bảo vệ ấp, khóm, tổ dân phố, giữ gìn khối đại đoàn kết dân tộc;

-   Là người tiêu biểu, có ảnh hưởng trong dòng họ, dân tộc và cộng đồng dân cư nơi cư trú; có mối quan hệ chặt chẽ, gắn bó với đồng bào dân tộc, hiểu biết về văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán dân tộc; có khả năng quy tụ, tập hợp đồng bào dân tộc thiểu số trong phạm vi nhất định, được người dân trong cộng đồng tín nhiệm, tin tưởng, nghe và làm theo.

b)     Điều kiện: (theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư liên tịch số G1/2G14/TTLT- UBDT-BTC, ngày 10 tháng 01 năm 2014).

-  Âp, khóm có từ l/3 số hộ gia đình hoặc số nhân khẩu trở lên là người dân tộc thiểu số (ấp, khóm đủ điều kiện) được bình chọn, xét công nhận Ol (một) người có uy tín;

-    Trường hợp ấp, khóm không đủ điều kiện nhưng cần bình chọn một người có uy tín hoặc ấp, khóm đủ điều kiện cần bình chọn hơn một người có uy tín do có nhiều dân tộc cùng sinh sống, ở địa bàn đặc biệt khó khăn, biên giới, xung yếu, phức tạp về an ninh, trật tự: căn cứ đề nghị của UBND huyện, thị xã, thành phố Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan Công an, Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh và các ban, ngành liên quan tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định số lượng và việc bình chọn, xét công nhận người có uy tín đối với các ấp, khóm quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3 của Thông tư liên tịch số 0l/20l4/TTLT-UBDT-BTC ngày lO tháng Ol năm 20l4, nhưng tổng số người có uy tín được bình chọn, xét công nhận toàn tỉnh không vượt quá tổng số ấp, khóm vùng dân tộc thiểu số của tỉnh.

*  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

-     Quyết định số 56/20l3/QĐ-TTg, ngày 0? tháng l0 năm 20l3 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số l8/20ll/QĐ-TTg;

-   Thông tư liên tịch số 0l/20l4/TTLT-UBDT-BTC, ngày l0 tháng Ol năm 20l4 của liên Bộ: Ủy ban Dân tộc- Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.