Thương thảo hợp đồng trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.
(30/05/2016 14:48:01)
Lĩnh vực xây dựng

*  Trình tự thực hiện

-  Bước 1: Nhà thầu xếp hạng thứ nhất được bên mời thầu mời đến thương thảo hợp đồng;

-  Bước 2: Trường hợp thương thảo thành công, chủ đầu tư sẽ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;

-Bước 3: Trường hợp thương thảo không thành công, mời nhà thầu tiếp theo vào thương thảo hợp đồng. Trường hợp thương thảo với nhà thầu xếp hạng tiếp theo không thành công, thì bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét quyết định hủy thầu.

*  Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan bên mời thầu, chủ đầu tư.

*  Thành phần hồ sơ:

-  Báo cáo đánh giá HSDT và văn bản xếp hạng nhà thầu;

-  HSDT và các tài liệu làm rõ HSDT (nếu có);

-  HSMT.

*  Số lượng hồ sơ:

-  Báo cáo đánh giá HSDT, văn bản xếp hạng nhà thầu (01 bản sao mỗi thứ);

-  HSDT và các tài liệu làm rõ HSDT (nếu có) (01 bản sao);

-  HSMT (01 bản sao);

-  HSDT (01 bản sao).

*   Thời hạn giải quyết: Không được vượt quá 45 ngày đốỉ với đấu thầu trong nước và 60 ngày đối vớỉ đấu thầu quốc tế. (theo QĐ 964 của Bộ KHĐT)

*  Cơ quan thực hiện: Bên mời thầu và nhà thầu.

Bên mời thầu ở đây là các ban quản lỷ dự án của xã, đơn vị chức năng thuộc xã được giao nhiệm vụ hoặc được thành lập; là các tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp được lựa chọn để thực hiện các nhiệm vụ của bên mời thầu...

*  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

*  Kết quả thực hỉện thủ tục hành chính: Biên bản thương thảo hợp đồng.

*  Lệ phí: Không có.

*  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.

*  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:

-  Không thương thảo đối với các nội dung mà nhà thầu đã chào theo đúng yêu cầu của HSMT.

*  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

-  Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26/11/2013;

-  Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

-   Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT, ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp.