Nhà thầu tự gửi văn bản làm rõ về năng lực, kinh nghiệm của mình mà không cần có văn bản yêu cầu làm rõ từ bên mời thầu
(30/05/2016 14:48:54)
Lĩnh vực xây dựng

*  Trình tự thực hiện:

-   Trong khoảng thời gian theo quy định tại HSMT, trường hợp nhà thầu phát hiện HSDT của mình thiếu các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lưc và kinh nghiệm thì nhà thầu được phép tự gửi tài liệu đến Bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình.

-   Bên mời thầu tiếp nhận những tài liệu làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá; các tài liệu làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm được coi như một phần của HSDT.

-   Bên mời thầu phải thông báo bằng văn bản cho nhà thầu về việc đã nhận được các tài liệu làm rõ của nhà thầu bằng một trong những cách sau: Gửi trực tiếp, theo đường bưu điện, fax..

*  Cách thức thực hiện:

-  Gửi trực tiếp đến bên mời thầu.

-  Thông qua hệ thống bưu chính.

*  Thành phần hồ sơ: Các tài liệu làm rõ.

*   Số lượng hồ sơ:

-  01 bản gốc để đối chiếu.

-  01 bản chụp các tài liệu làm rõ.

*   Thời hạn giải quyết: Trong khoảng thời gian được gửi văn bản làm rõ quy định trong HSMT.

*  Cơ quan thực hiện: Bên mời thầu, Nhà thầu

Bên mời thầu ở đây là các ban quản lý dự án của xã, đơn vị chức năng thuộc xã được giao nhiệm vụ hoặc được thành lập; là các tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp được lựa chọn để thực hiện các nhiệm vụ của bên mời thầu...

*  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

*   Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bên mời thầu tiếp nhận những tài liệu làm rõ của nhà thầu để xem xét đánh giá.

*  Lệ phí: Không có.

*  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): Không có

*  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):

-   Các tài liệu làm rõ liên quan đến tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm, không liên quan đến giá dự thầu;

-  Tài liệu phải gửi đến bên mời thầu trong khoảng thời gian được phép gửi văn bản làm rõ.

*  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

-  Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26/11/2013;

-    Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

-   Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT, ngày 06/5/2015 Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp.