Nhà thầu không có tên trong danh sách mua hồ sơ mời thầu (HSMT) vẫn có thể nộp HSDT
(30/05/2016 14:49:39)
Lĩnh vực xây dựng

*  Trình tự thực hiện

-   Bên mời thầu phải tiếp nhận HSDT của tất cả các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu trước thời điểm đóng thầu, kể cả trường hợp nhà thầu tham dự thầu chưa mua hoặc chưa nhận HSMT trực tiếp từ bên mời thầu.

-   Trường hợp chưa mua HSMT thì nhà thầu phải trả cho bên mời thầu một khoản tiền bằng giá bán HSMT trước khi hồ sơ dự thầu được tiếp nhận.

*  Cách thức thực hiện:

-  Nộp trực tiếp tại cơ quan của Bên mời thầu.

-  Thông qua hệ thống bưu chính.

*  Thành phần hồ sơ:

-  Hồ sơ dự thầu.

*   Số lượng hồ sơ:

-  01 bản gốc HSDT.

-  Bản chụp của HSDT với số lượng theo yêu cầu của HSMT.

*  Thời hạn giải quyết: Nộp HSDT trước thời điểm đóng thầu.

*  Cơ quan thực hiện: Bên mời thầu, Nhà thầu

Bên mời thầu ở đây là các ban quản lý dự án của xã, đơn vị chức năng thuộc xã được giao nhiệm vụ hoặc được thành lập; là các tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp được lựa chọn để thực hiện các nhiệm vụ của bên mời thầu...

*  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

*  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Nhà thầu được nộp HSDT.

*   Lệ phí: Chi phí mua HSMT tối đa là 2.000.000 đồng cho đấu thầu trong nước; đối với đấu thầu quốc tế, mức giá bán theo thông lệ đấu thầu quốc tế

*  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có

*  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:

-  Nộp HSDT trước thời điểm đóng thầu.

-  Đóng phí mua HSMT.

*  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

-  Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26/11/2013;

-  Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

-  Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT, ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp.