Gửi thư chấp thuận hồ sơ dự thầu (HSDT) và trao hợp đồng
(30/05/2016 14:50:27)
Lĩnh vực xây dựng

*  Trình tự thực hiện

-   Đồng thời với thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, bên mời thầu gửi thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng, trong đó có nội dung yêu cầu về biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng, thời gian hoàn thiện, ký kết hợp đồng cho nhà thầu trúng thầu với điều kiện nhà thầu đã được xác minh là đủ năng lực để thực hiện tốt hợp đồng.

-   Trường hợp nhà thầu trúng thầu không đến hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc không nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo thời hạn nêu trong thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng thì nhà thầu sẽ bị loại và không được nhận lại bảo đảm dự thầu.

*  Cách thức thực hiện:

-  Thông qua hệ thống bưu chính.

*  Thành phần hồ sơ:

-  Thư thông báo chấp nhận HSDT và trao hợp đồng.

*  Số lượng hồ sơ: 01 bản gốc.

*  Thời hạn giải quyết: Đồng thời với thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu.

*  Cơ quan thực hiện: Bên mời thầu.

Bên mời thầu ở đây là các Ban quản lý dự án của xã, đơn vị chức năng thuộc xã được giao nhiệm vụ hoặc được thành lập; là các tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp được lựa chọn để thực hiện các nhiệm vụ của bên mời thầu...

*  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

*  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thư chấp thuận HSDT và trao hợp đồng.

*  Lệ phí: Không có.

*   Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thư chấp thuận HSDT và trao hợp đồng theo Mẫu số 20 Chương VIII Phần 3 Mẫu số 1 - Mẫu HSMT áp dụng phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ và Mẫu số 23 Chương VIII Phần 3 Mẫu số 2 - Mẫu HSMT áp dụng phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT, ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp.

*  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Không có.

*  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

-  Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26/11/2013;

-  Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

-   Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT, ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp.