Thông báo lấy ý kiến nhân dân điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đền năm 2020 lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Vũng liêm - tỉnh Vĩnh Long
(27/06/2018 09:38:23)
lấy ý kiến nhân dân điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đền năm 2020 lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Vũng liêm - tỉnh Vĩnh Long
lấy ý kiến nhân dân điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đền năm 2020 lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Vũng liêm - tỉnh Vĩnh Long