Công khai số liệu thực hiện dự toán NS 6 tháng đầu năm 2018 của huyện
(12/07/2018 13:31:28)
Công khai số liệu thực hiện dự toán NS 6 tháng đầu năm 2018 của huyện
Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán NS 06 tháng đầu năm 2018 của huyện Vũng Liêm

Báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NS 06 tháng đầu năm

Biểu mẫu số liệu công khai