Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp sơ kết 01 tháng thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính
(29/11/2018 08:44:46)
Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp sơ kết 01 tháng thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sỡ dữ liệu quốc gia trên địa bàn huyện Vũng Liêm
Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp sơ kết 01 tháng thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sỡ dữ liệu quốc gia trên địa bàn huyện Vũng Liêm