Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị triển khai nhiệm vụ, kế hoạch nhà nước năm 2019.
(22/02/2019 07:57:06)
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị triển khai nhiệm vụ, kế hoạch nhà nước năm 2019.

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị  triển khai nhiệm vụ, kế hoạch nhà nước năm 2019.