Thông báo về việc nghỉ lễ treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 74 năm ngày cách mạng tháng 8 (19/8/1945 - 19/8/2019)
(30/08/2019 14:34:42)
Thông báo về việc nghỉ lễ treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 74 năm ngày cách mạng tháng 8 (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh nước cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2019)
Thông báo về việc nghỉ lễ treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 74 năm ngày cách mạng tháng 8 (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh nước cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2019)